Praktijk Marianne Welie
Volg je hart want dat klopt

Tarieven

Particulieren:

 • Intake: duur 75 minuten € 90,00
 • Sessie: duur 60 minuten € 90,00
 • Sessie: duur 90 minuten €120,00
 • Voor particulieren ben ik vrijgesteld van BTW.


Bedrijven:

 • Intake: duur 75 minuten € 120,00  excl. BTW
 • Sessie: duur 60 minuten € 120,00 excl. BTW


Vergoedingen:
Afhankelijk van de polisvoorwaarde van je verzekering is (gedeeltelijke) vergoeding doorgaans mogelijk. Deze vorm van therapie is niet vanuit het basispakket, maar valt onder de aanvullende ziektekostenverzekering. Raadpleeg hier de Zorgwijzer.
Bij vergoeding vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering is geen sprake van een eigen risico. Ook is er geen doorverwijzing van je huisarts nodig.
Tenslotte is het wellicht ook goed om te weten, dat minstens de helft van mijn cliënten de consulten betaald krijgen door hun werkgever.

Betalingsvoorwaarden:
Op alle tarieven en betalingen zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing:

 • Artikel 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op allbegeleidingsovereenkomsten tussen therapeut en cliënt.
 • Artikel 2. De kosten staan vermeld op de website: www.mariannewelie.nl
 • Artikel 3. De cliënt betaalt de factuur binnen 21 dagen na de factuurdatum. De factuur wordt per e-mail verstuurd. Betaling geschiedt per overschrijving aan Mevr. M.C.E. Welie per bank onder vermelding van het factuurnummer.
 • Artikel 4. Een consult kan afgezegd worden, mits dit minimaal 48 uur vóór de afspraak kenbaar wordt gemaakt. Bij het niet afzeggen of het afzeggen binnen 48 uur is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.
 • Artikel 5. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 21 dagen na de factuurdatum heeft betaald, kan de therapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen.
 • Artikel 6. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
 • Artikel 7. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt.
 • Artikel 8. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd – tenzij de begeleiding zich hiertegen verzet – verdere begeleiding op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.