Praktijk Marianne Welie
Volg je hart want dat klopt

Registratie & privacy


NVPA
Mijn Praktijk staat geregistreerd bij deze beroepsvereniging.
Therapeuten die lid zijn van het NVPA voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Zij beschikken over een afgeronde en erkende HBO of universitaire opleiding, een gedegen specialisatie d.m.v. een therapeutische vakopleiding en ruime ervaring.


SCAG
Mijn Praktijk staat geregistreerd in het register van de SCAG. Dit betekent dat mijn cliënten kunnen rekenen op zorgvuldige en professionele bemiddeling als er onvrede zou ontstaan over mijn dienstverlening.
Mijn Praktijk voldoet hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), maar bovenal draag ik bij aan de kwaliteit van zorg.


RBCZ
Sinds  2011 sta ik als HBO registertherapeut ingeschreven in het RBCZ-register. Licentienummer 801041RAGB code
Bij Vektis geregistreerd als Zorgaanbieder.
Info AGB code op aanvraag.


Kamer van Koophandel
Registratie-
nummer 14101711


BTW-nummer: NL001495881B65


Uw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
In uw dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Mijn beroepsgeheim
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren. Bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Bespreken van uw situatie – anoniem – met collega’s tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Uw gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op uw nota
Op uw nota staan alleen gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u deze nota kan declareren:

 • uw naam, adres en woonplaats;
 • uw geboortedatum;
 • de datum van uw behandeling;
 • een gecodeerde omschrijving van uw behandeling: op uw nota staat ‘psychosociale therapie code 24503’;
 • de kosten van het consult.


Privacystatement
Praktijk Marianne Welie, gevestigd te Valkenburg aan de Geul en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14101711, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Praktijk Marianne Welie met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk Marianne Welie persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) cliënten;
 • bezoekers aan de praktijk Praktijk Marianne Welie;
 • bezoekers van de website www.mariannewelie.nl;
 • alle overige personen (bijv. verwijzers) die met Praktijk Marianne Welie contact opnemen of van wie Praktijk Marianne Welie persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Praktijk Marianne Welie verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch of digitaal (via e- mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Praktijk Marianne Welie zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt.

3. Doeleinden verwerking
Praktijk Marianne Welie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • het verbeteren van de praktijkwebsite www.mariannewelie.nl;
 • het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.

4. Rechtsgrond
Praktijk Marianne Welie verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeraar e.d.;
 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren. BSN wordt alleen geregistreerd als het behandeltraject vanuit reguliere zorg wordt gestart;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst of het sturen van een factuur naar cliënten.

5. Verwerkers
Praktijk Marianne Welie kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Praktijk Marianne Welie persoonsgegevens verwerken. Praktijk Marianne Welie sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.
6. Persoonsgegevens delen met derden
Praktijk Marianne Welie deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk Marianne Welie deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.
7. Bewaren van gegevens
Praktijk Marianne Welie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk Marianne Welie hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • medische gegevens: 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

8. Wijzigingen privacystatement
Praktijk Marianne Welie kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Praktijk Marianne Welie gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
9. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Praktijk Marianne Welie te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk Marianne Welie, telefoonnummer +31 6 13164287
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk Marianne Welie persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Praktijk Marianne Welie. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Laatste wijziging: 11-02-2023